Handelsbetingelser

GENERELLE SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER – Specktrum I/S

1. SÆLGER

1.1. Specktrum I/S er en dansk virksomhed, der driver detailsalg af boligtilbehør.

1.2. Specktrum I/S er beliggende i Østbirk , og sælger sine produkter såvel ved fysisk møde som online på www.specktrum.dk samt www.specktrum.eu.

2. ANVENDELSE

2.1. Nærværende salgs - og leveringsbetingelser stilles til rådighed or køber i forbindelse med aftaleindgåelsen.

2.2. Salgs - og leveringsbetingelserne udgør en integreret del af samtlige aftaler mellem Speckrum I/S og købere.

3. AFTALEGRUNDLAG

3.1. Betingelserne udgør sammen med ordrebekræftelsen det samlede aftalegrundlag om Specktrum I/S’ salg og levering af produkter til køber. Købers eventuelle indkøbsbetingelser der er oplyst Specktrum I/S udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

3.2. Ændringer og tillæg til nærværende betingelser er kun gældende mellem parterne, hvis de aftales skriftligt.

4. PRIS OG BETALING

4.1. Prisen for produkter, reservedele og lignende følger oplysningerne på Specktrum I/S'’ hjemmeside. Der tages i det hele forbehold for trykfejl, og Specktrum I/S er således berettiget til ikke at lade en ordre gennemgøre såfremt det konstateres, at den på hjemmeside eller trykt materiale oplyste pris ikke var korrekt.

4.2. Alle priser er, medmindre an det oplyses, eksklusive moms.

4.3. Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, eller oplyst at der skal ske betaling inden levering.

4.4. Betaling skal altid ske i danske kroner (DKK)

4.5. Såfremt køber ikke betaler rettidigt forrentes fakturabeløbet med 1,5 % pr. mdr. indtil betaling sker. 

4.6 Specktrum forbeholder sig retten til at foretage prisreguleringer. Dette er dog ikke gældende for igangværende ordrer. 

5. LEVERING

5.1. Specktrum I/S afsender order indenfor 14 hverdage fra ordreafgivelse med mindre andet er oplyst.

5.2. Såfremt Specktrum I/S bliver bekendt med, at den aftalte leveringstid ikke forventes at kunne overholdes, vil køber blive adviseret skriftligt herom .

5.3. Køber kan alene ophæve aftalen med henvisning til forsinket levering, såfremt samtlige produkter ikke er leveret senest 15 dage efter den aftalte ved aftaleindgåelsen oplyste leveringstid.

5.4. Levering sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Risikoen overgår til køber, så snart produktet er overgivet til fragtfører. 

6. FEJL, MANGLER OG REKLAMATION

6.1. Straks ved levering, er køber forpligtet til at undersøge de(n) leverede genstand(e) med henblik på at undersøge, hvorvidt der kan konstateres synlige mangler. 

6.2. Såfremt der konstateres synlige mangler, er køber forpligtet til straks at reklamere overfor Specktrum I/S. Hertil skal der medsendes billedemateriale og detaljeret beskrivelse af den pågældende mangel. 

6.3. Såfremt det leverede er mangelfuldt og køber reklamerer straks overfor Specktrum I/S, har Specktrum I/S valget mellem at afhjælpe manglen, foretage omlevering eller lade handlen gå tilbage.

6.4. Såfremt en vare returneres, uanset årsagen hertil, sker returnering for købers regning og risiko. Risikoen overgår først til Specktrum I/S, når det købte er i dennes besiddelse.

7. ANSVAR

7.1. Specktrum I/S er ingensinde ansvarlig for indirekte tab, herunder bl.a. tabt avance.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Følgende omstændigheder medfører ansvar sfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

8.2. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, kødannelser eller andre udefrakommende hindringer for gennemførelse af et uhindret transportforløb, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af det i dette punkt nævnte omstændigheder. 

8.3. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 8.1, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. 

8.4. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 8.1.

9. FORTROLIGHED

9.1. Køber er forpligtet til ikke at videregive oplysninger om aftalen med Specktrum I/S. Forpligtelsen omfatter ikke forhold der fremgår af Specktrum I/S’ hjemmeside eller af nærværende betingelser.

10. EJ ENDOMSFORBEHOLD

10.1. Specktrum I/S forbeholder sig den fulde ejendomsret til de solgte produkter, indtil det tid spunkt hvor køber har betalt den fulde købesum.

11. ÆNDRINGER I BETINGELSERNE

11.1. Såfremt der foretages ændringer i nærværende salgs - og leveringsbetingelser påvirker sådanne ændringer ikke allerede indgåede aftaler.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1. Aftalen mellem køber og Specktrum I/S reguleres af dansk ret.

12.2. Såfremt der måtte opstå en tvist mellem køber og Specktrum I/S der ikke kan løses mellem parterne i mindelighed, skal tvisten afgøres ved Retten i Horsens.