Handelsbetingelser

GENERELLE SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER – KANTT APS

1. SÆLGER

1.1. Kantt ApS er en dansk virksomhed, der driver detailsalg af boligtilbehør.

1.2. Kantt ApS er beliggende i Østbirk , og sælger sine produkter såvel ved fysisk møde som online på www.specktrum.dk samt www.specktrum.eu.

2. ANVENDELSE

2.1. Nærværende salgs - og leveringsbetingelser stilles til rådighed or køber i forbindelse med aftaleindgåelsen.

2.2. Salgs - og leveringsbetingelse rne udgør en integreret del af samtlige aftaler mellem Kantt ApS og købere.

3. AFTALEGRUNDLAG

3.1. Betingelserne udgør sammen med ordrebekræftelsen det samlede aftalegrundlag om Kantt ApS’ salg og levering af produkter til køber. Købers eventuelle indkøbsbetinge l- ser der er oplyst Kantt ApS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

3.2. Ændringer og tillæg til nærværende betingelser er kun gældende mellem parterne, hvis de aftales skriftligt.

4. PRIS OG BETALING

4.1. Prisen for produkter, reservedele og lignende følger oplysni ngerne på Kantt ApS’ hjemmeside. Der tages i det hele forbehold for trykfejl, og Kantt ApS er således bere t- tiget til ikke at lade en ordre gennemgøre såfremt det konstateres, at den på hjemm e- side oplyste pris ikke var korrekt.

4.2. Alle priser er, medmindre an det oplyses, eksklusive moms.

4.3. Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

4.4. Betaling skal altid ske i danske kroner (DKK)

4.5. Såfremt køber ikke betaler rettidigt forrentes fakturabeløbet med 1,5 % pr. mdr. indtil betaling sker. 

5. LEVERING

5.1. Kantt ApS oplyser ved aftaleindgåelsen den forventede leveringstid.

5.2. Såfremt Kantt ApS bliver bekendt med, at den aftalte leveringstid ikke forventes at kunne overholdes, vil køber blive adviseret skriftligt herom .

5.3. Køber kan alene ophæve aftalen med henvisning til forsinket levering, såfremt samtl i- ge produkter ikke er leveret senest 15 dage efter den aftalte ved aftaleindgåelsen o p- lyste leveringstid.

5.4. Levering sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Risikoen ove r- går til køber, så snart produktet er overgivet til fragtfører. 

6. FEJL, MANGLER OG REKLAMATION

6.1. Straks ved levering er køber forpligtet til at undersøge de(n) leverede genstand(e) med henblik på at undersøge, hvorvidt der kan konstateres synlige mangler. 

6.2. Såfremt der konstateres synlige mangler, er køber forpligtet til straks at reklamere overfor Ka ntt ApS.

6.3. Såfremt det leverede er mangelfuldt og køber reklamerer straks overfor Kantt ApS, har Kantt ApS valget mellem at afhjælpe manglen, foretage omlevering eller lade handlen gå tilbage.

6.4. Såfremt en vare returneres, uanset årsagen hertil, sker return ering for købers regning og risiko. Risikoen overgår først til Kantt ApS, når det købte er i dennes besiddelse.

7. ANSVAR

7.1. Kantt ApS er ingensinde ansvarlig for indirekte tab, herunder bl.a. tabt avance.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Følgende omstændigheder medfører ansvar sfrihed, såfremt de forhindrer aftalens o p- fyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

8.2. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, r ekvir e- ring, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transpor t- midler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, kødannelser eller andre ud e- frakommende hindringer for gennemførelse af et uhindret transportforløb, samt m an g- ler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af det i dette punkt nævnte omstændigheder. 

8.3. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 8.1, ufortøvet, skriftligt at u nderrette den anden part om dens opståen og ophør. 

8.4. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens o p- fyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 8.1.

9. FORTROLIGHED

9.1. Køber er forpligtet til ikke at videregive oplysninger om aftalen med Kantt ApS. Forpli g- telsen omfatter ikke forhold der fremgår af Kantt ApS’ hjemmeside eller af nærvære n- de betingelser.

10. EJ ENDOMSFORBEHOLD

10.1. Kantt ApS forbeholder sig den fulde ejendomsret til de solgte produkter, indtil det tid s- punkt hvor køber har betalt den fulde købesum.

11. ÆNDRINGER I BETINGELSERNE

11.1. Såfremt der foretages ændringer i nærværende salgs - og leveringsbetingelser påvirker sådanne ændringer ikke allerede indgåede aftaler.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1. Aftalen mellem køber og Kantt ApS reguleres af dansk ret.

12.2. Såfremt der måtte opstå en tvist mellem køber og Kantt ApS der ikke kan løses me l- lem parterne i mindelighed, skal tvisten afgøres ved Retten i Horsens.